Svet zavoda Lesarske šole Maribor (LŠ Maribor), Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, razpisuje delovni mesti

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

1. Srednje šole LŠ Maribor

2. Višje strokovne šole LŠ Maribor

Imenovani ravnatelj/-ica Srednje šole bo hkrati opravljal/-a tudi funkcijo derektorja/direktorice  LŠ Maribor v okviru istega mandata.

Kandidati/-ke morajo za imenovanje za funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D). Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge spospobnosti za uspešno vodenje šole. K vlogi morajo priložiti program vodenja šole kot organizacijske enote, kandidati/-ke za ravnatelja/-ico Srednje šole  pa tudi program vodenja celotnega zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. september 2015.

Izbrana kandidata bosta imenovana za mandatno dobo 5 let. Če bo izbran/-a in imenovani/-a kandidat/-ka, ki ni za nedoločen čas zaposlen/-a na Lesarski šoli Maribor, bo pogodba o zposlitvi sklenjena za določen čas, to je čas trajanja mandata, in za polni delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o izobrazbi, nazivu, pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu oziroma nazivu predavatelja/-ice VSŠ, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, program vodenja šole in zavoda ter življenjepis) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh od objave razpisa na naslov Svet zavoda Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom:

1. »Za razpis ravnatelja/-ice Srednje šole – ne odpiraj«

2. »Za razpis ravnatelja/-ice Višje strokovne šole – ne odpiraj«

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.