UVJETI ZA UPIS

U viši strukovni studijski program prijavljujete se putem elektronskog prijavnog formula na web stranici Prijavne službe viših strukovnih škola https://www.vss-ce.com/vps/

  • U prvom prijavnom roku možete se prijaviti od 15.2. do 18.3. 2021.
  • U drogom prijavnom roku možete se prijaviti od 24.8. do 31. 8 2021.

Ispunjen prijavni obrazac natisnite sa web stranice te ga pošljite priporočenom pošiljkom na sljedeću adresu: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Slovenija.

Budući studenti, koji ove godine završavate srednju školu izvan Slovenije, trebate svjedodžbu i dokaze  zajedno s posebnom aplikacijom za priznavanje obrazovanja, stečenog izvan Slovenije, poslati Višji školi (koju ste naveli kao svoju prvu želju):

  • ovjerenu kopiju završne svjedodžbe i overjen prijevod  na slovenski jezik,
  • ovjerenu kopiju svjedodžbe poslednjih dviju godina i overjena prijevoda na slovenski jezik,
  • fotokopiju identifikacijskog dokumenta,
  • kronološki opis obrazovanja,
  • aplikaciju za priznavanje obrazovanja, dobivenog izvan Slovenije - obrazec N (formN) https://www.vss-ce.com/vps/ ili rješenje o priznavanju obrazovanja.

Dokumente trebate poslati Višji školi:

  • do 2. 7. 2021 (za prvi prijavni rok)
  • do 17.9. 2021 (za drugi prijavni rok).

Diploma u međunarodnoj maturi (International Baccalaureat - IBO) ekvivalentna je svjedodžbi mature, dobijenoj u Republici Sloveniji.

Kod prijave u studijski program Dizajn materiala budući studenti pored gornjih uslova polažu i ispitivanje nadarenosti, koji obuhvaća test crtanja te razgovor sa kandidatom (koji donese svoj portfolio sa vlastitim radovima te životopisom).

Viša strukovna škola će sve kandidate pismeno pozvati na ispitivanje nadarenosti, koje će se održati u mjesecu lipnju odn. rujnu 2021.