Strategija šole pri sodelovanju z mednarodnimi institucijami je, da poglobimo in razširimo sodelovanje z dosedanjimi partnerji (predvsem na področju lesarstva in dizajna, kar je tudi vsebinsko področje našega izobraževalnega procesa), hkrati pa želimo vzpostaviti sodelovanje z drugimi tujimi inštitucijami. Naše prednostne cilje pri mednarodnem sodelovanju lahko strnemo kot:

- povečanje prepoznavnosti naše institucije in naših študijskih programov,

- večje povezovanje mednarodnih institucij,

- sodelovanje s tujimi institucijami v mednarodnih projektih,

- sodelovanje s tujimi institucijam pri izobraževanju študentov z možnostjo skupnih diplom ter pri izobraževanju zaposlenih,

- sodelovanje s tujimi institucijami in podjetji pri usposabljanju študentov in zaposlenih,

- več možnosti pri zaposlovanju za študente,

- zvišati nivo kakovosti izobraževalnih procesov,

- vključevati nove izobraževalne pristope,

- zvišati nivo ustvarjalnosti in inovativnosti,

- povečati motivacijo študentov in zaposlenih za izvedene mobilnosti,

- povečati zavedanje o evropskih dimenzijah  študijskih programov,

- spoznavanje modernih tehnologij oz. tehnoloških postopkov in prenašanje znanja.

Naše partnerje izbiramo glede na vsebinsko sorodnost oz. podobnost izobraževalnih programov, zanimivost njihovega načina  izobraževanja, sodobne pristope oz. posebnosti v izobraževalnem procesu in pripravljenost partnerjev za sodelovanje v projektih oz. mednarodni mobilnosti, kar bo vzpodbudilo še večje zanimanje študentov za mobilnost. Seveda pa predvsem upoštevamo želje in zanimanje študentov ter zaposlenih za posamezne institucije oz. izobraževalne programe oz. vsebinska področja.

Sodelujoči partnerji so iz različnih Evropskih držav, sodelujemo z inštitucijami iz Francije, Severne Makedonije, Hrvaške, Srbije, Litve, Škotske, Češke, Španije, Velike Britanije, Finske, Islandije, Nemčije, Malte, Turčije in sodelujemo z inštitucijami ne glede na njihov geografski položaj. Želimo še intenzivnejše povezovanje z republikami bivše Jugoslavije,  s katerimi želim pripraviti tudi skupne mednarodne projekte, tudi v smislu skupnih študijskih programov.

Najpomembnejši cilji mobilnosti študentov so pridobivanje strokovnega znanja, jezikovnih, medkulturnih, socialnih, komunikacijskih veščin, ki jih študenti pridobijo z udejstvovanjem v drugih kulturnih sredinah, kar pomeni hkrati tudi aktivnejšo udeležbo v družbi, večjo osveščenost o Evropskih projektih in vrednotah EU, večjo samostojnost  ter povečane možnosti zaposljivosti tako doma kot v tujini. Najpomembnejši cilj je spoznavanje novih tehnologij in tehnoloških postopkov ter drugih možnosti predvsem v procesih praktičnega izobraževanja in sodelovanja s podjetji, hkrati pa tudi predajanje svojega znanja ter konstruktivno razmišljanje v drugi kulturni sredini. Študenti pa se nemalokrat odločijo tudi za nadaljevanje izobraževanja ali horizontalno dopolnjevanje znanja.

Cilji mobilnosti zaposlenih so spoznati alternativne oblike izobraževanja, spoznati načine poteka izobraževalnega procesa v drugih kulturnih okoljih, spoznati možnosti sodelovanja s tujimi podjetji in spoznati prednosti oz. kompetence, ki bi našim študentom omogočila boljše vključevanje v evropsko družbo in s tem povečala možnosti njihove zaposlitve. Z mobilnostjo so omogočene možnosti vzajemnega sodelovanja s podjetji in prenašanja znanj in kompetenc med posameznimi inštitucijami.

Naša inštitucija si prizadeva za sodelovanje oz. organizacijo mednarodnih projektov s ciljem podati  udeležencem možnosti spoznavanja tujih kultur in običajev, poslovnih navad,  konstruktivnega razmišljanja v drugih kulturnih sredinah in povezovanja novih znanj. Z udeležbo pri mednarodnih projektih udeleženci pridobijo veščine skupnega komuniciranja, skupnega razvijanja idej, prenašanja znanja, jezikovnega sporazumevanja ter predvsem zavedanje o raznolikosti in hkrati pripadnosti EU.

Že med samim izvajanjem izobraževalnega procesa naša inštitucija vzpodbuja vključevanje v projekte: predavatelji pri predavanjih, erasmus koordinator, vodstvo, referat za študijske zadeve. Največja vzpodbuda in motivacija pa je vsekakor uspešno izpeljan projekt, kjer so študenti in zaposleni sami že vključeni v izvedbo in imajo sami tudi pozitivne izkušnje.

Največja vzpodbuda in motivacija pa je vsekakor uspešno izpeljan projekt, kjer so študenti in zaposleni sami že vključeni v izvedbo in imajo sami tudi pozitivne izkušnje.

Naša šola je v letu 2014 izpeljala izjemno odmevni projekt 14 dnevne poletne šole z nazivom »Sustainable use of wood« in z udeležbo 5 držav (Litva, Škotska, Češka, Hrvaška in Slovenija) ter 30 študentov. Kot rezultat projekta lahko izpostavimo izjemno dobro sodelovanje vseh udeležencev, medkulturno in jezikovno povezovanje, skupno razmišljanje ter razvijanje idej udeležencev iz različnih kultur, ter ob koncu predstavitev končnih izdelkov (izdelki iz lesa, kot rezultat sodelovanja različnih mišljenj, različnih pristopov k ustvarjalnosti in inovativnosti).  V nadaljevanju 2019 ponovno uspešen projekt s Srbijo, in seveda v prihodnosti želimo nadaljevati s projektnim sodelovanjem, z nadgradnjo in možnostjo vključevanja ostalih držav in republik bivše Jugoslavije.

S sodelovanjem v programu Erasmus+ bomo poleg ostalih ciljev dosegli tudi zvišanje kakovosti našega izobraževalnega sistema ter bomo tako sledili Programu za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov:

  • Zvišanje ravni izobrazbe za zagotovitev diplomantov in raziskovalcev, ki jih Evropa potrebuje – Naša višja strokovna šola izobražuje za strokovno usmerjena programa Lesarstvo in Oblikovanje, in želimo na tem področju postati  vodilna šola v državi, predvsem zaradi strokovne usmerjenosti in deficitarnosti področja (lesarstvo). Nacionalna in evropska prioriteta je povečanje rabe lesa, kar vidimo kot odlično priložnost za naše diplomante, ki bodo svojo karierno pot nadaljevali kot strokovnjaki v podjetjih ali kot raziskovalci tudi v državah Evropske unije.
  • Izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja – Izboljšanje kakovosti bomo dosegli  z uvajanjem novih modernih pristopov, sistemov dobrih praks, boljšo izkoriščenostjo prednosti IKT, prenašanjem in implementacijo znanja. Za zvišanje kakovosti je vsekakor potrebno vključevanje delodajalcev in institucij na trgu dela, dobro sodelovanje s tujimi strokovnjaki iz različnih mednarodnih inštitucij, kar bomo dosegli z mobilnostjo ter sodelovanjem v mednarodnih projektih.
  • Krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem - Z mobilnostjo so omogočene možnosti vzajemnega sodelovanja s podjetji in prenašanja znanj in kompetenc med posameznimi inštitucijami.  Vsekakor želimo kontinuirano sodelovanje s tujimi inštitucijami in podjetji, tudi v smislu razvoja in prenosa novih tehnologij. Z individualnimi mobilnosti  študentov želimo spoznati prednosti oz. kompetence, ki bi našim študentom omogočila boljše vključevanje v evropsko družbo in s tem povečala možnosti njihove zaposlitve in predvsem povečati delež študentov, ki opravijo del študija ali usposabljanja v tujini. Vsekakor si bomo tudi vnaprej prizadevali za učinkovito priznavanje opravljenih obveznosti v tujini (priznavanje KT).
  • Za učinkovit trikotnik znanja - povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in podjetij za odličnost in regionalni razvoj – s sodelovanjem z mednarodno priznanimi, vodilnimi podjetji, kjer je možna implementacija pridobljenega znanja in kompetenc študentov, ter hkrati izmenjava dobrih praks, konstruktivnega razmišljanja in novih sodobnih pristopov. Takšne izkušnje sodelovanja s podjetji so za naše študente izjemna priložnost spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti, ter prenos znanja in povezovanja z domačimi podjetji, kar vsekakor vzpodbuja konkurenčnost in vodi k izboljšavam in odličnosti, ter povečanemu gospodarskemu razvoju.
  • Izboljšanje upravljanja in financiranja - Razmišljamo o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev za  izboljšanje izobraževalnega procesa, predvsem v smislu povečane promocije delovanja Višje strokovne šole, kar bo privedlo do večjega vpisa in posledično do večjega števila diplomantov.