Lesarsko šolstvo na območju severovzhodne Slovenije je bilo v času takoj po vojni razdrobljeno, razvoj lesne industrije pa je narekoval kakovostno rast poklicnega šolstva. V obdobju po letu 1945 do danes je tako naša šola osemkrat menjala svoj naziv in štirikrat svoj sedež.

KRONOLOGIJA

1965

Leta 1965 je šola delovala na Strossmayerjevi ulici 15. Prostori so bili v dveh traktih zgradbe, ki je bila bivši samostan, tedaj pa last Elektrogospodarskega šolskega centra. Šolske delavnice so bile v prostorih samostanske kapele. Stavba je bila predvidena za rušenje, zato prostorov ni bilo mogoče usposobiti za normalno delo. Zaradi akustičnosti notranjosti kapele je bil hrup pri obratovanju strojev tako močan, da je bilo delo nemogoče. V mrzlih zimskih dneh so morali praktični pouk prekiniti zaradi slabega ogrevanja. Prizadevanja so bila takrat usmerjena v izgradnjo lastne šole.

1972

Decembra 1972 je bil izdelan investicijski program za izgradnjo nove šole, ki so ga izdelali g. Anton Likavec, takratni ravnatelj šole, g. Ferdo Rakuša in g. Ludvik Sedonja.

1974

Pričela se je  selitev v nove prostore Lesarskega šolskega centra s sedežem na Lesarski poti oz. po preimenovanju Lesarski ulici 2. Gradnjo so financirali: 20 delovnih organizacij (največ Marles), Skupščina občine Maribor, Izobraževalna skupnost za lesarstvo Slovenije, Republiška izobraževalna skupnost ter Lesarski šolski center z najetimi krediti in lastnimi storitvami. Število oddelkov je takoj naraslo na 23, kar je kmalu presegalo zgrajene kapacitete.

1976

Tudi druga faza izgradnje v letu 1976 ni rešila prostorske stiske, saj se je povečal vpis v tehniški program. Načrtovana telovadnica pa takrat ni bila zgrajena.

1978

Zaradi velikega zanimanja za lesarske poklice je pouk od leta 1978 potekal v dveh izmenah, od 6.30 zjutraj do 19.30 zvečer. Od septembra 1974 je na šoli gostoval še oddelek Višje lesarske šole Ljubljana. Pouk tega oddelka je potekal v petek, soboto in nedeljo. Poleg oddelkov za mladino je šola izobraževala tudi odrasle.

1999

V letih 1999 do 2001 je potekala gradnja novih prostorov šole (izobraževalno delo je v času gradnje potekalo na dveh lokacijah: Gimnazija Ruše in I. gimnazija Maribor).

2000

V vseh letih razvoja lesarskega šolstva je izrazita strokovna in kakovostna rast poklicnega izobraževanja. Vodstvo in strokovni sodelavci naše šole v sodelovanju z Zvezo lesarjev Slovenije, Združenjem lesarstva pri GZS, Centrom RS za poklicno izobraževanje in drugimi strokovnjaki s področja lesarskega izobraževanja so bili promotor in koordinator priprave predloga višješolskega strokovnega programa Lesarstvo, ki je bil sprejet na strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje leta 2000 (UL RS 48/2000).

2001

Šolsko leto 2001/02 se je pričelo v novo zgrajenih sodobnih prostorih na nekdanji lokaciji na Lesarski ulici 2.

Šola si je pridobila pravico izvajanja novega višješolskega strokovnega programa »Lesarstvo« in se v ta namen reorganizirala v zavod z nazivom LESARSKA ŠOLA MARIBOR z dvema organizacijskima enotama: Srednjo poklicno in strokovno šolo in Višjo strokovno šolo.

V istem študijskem letu (2001/02) smo pričeli z izobraževanjem prvih izrednih študentov višješolskega strokovnega programa »Lesarstvo«.

2002

Prvi generaciji izrednih študentov je v študijskem letu 2002/03 sledila tudi prva generacija rednih študentov v programu »Lesarstvo«.

2006

Veliko prelomnico za razvoj naše višje šole je prineslo študijsko leto 2006/07. V sodelovanju s socialnimi partnerji (gospodarstvom, zbornicama, pristojnim MŠŠ in drugimi institucijami) smo uspešno koordinirali in zaključili prenovo našega obstoječega višješolskega programa v skladu z evropskimi smernicami – ga oblikovali v moderen kreditno ovrednoten in modularno zasnovan program, ki študentom omogoča tudi izbirnost glede na potrebe gospodarstva in lastni interes. Program še vedno daje naziv »inženir/inženirka lesarstva« ter 120 kreditnih točk po ECTS in se je pričel izvajati s študijskim letom 2008/09.

2007

Od študijskega leta 2007/08 je naša šola tudi nosilka razširjene univerzitetne Erasmus listine, ki nam omogoča organizacijo mobilnosti študentov in zaposlenih v okviru držav EU oz. institucij, nosilk Erasmus listin. To dejstvo nam daje novo – evropsko dimenzijo delovanja, ki prinaša tudi številne nove obveznosti in odgovornosti, pa vendar tudi izziv, primerjati se in povezovati s sorodnimi institucijami v Evropi.

2008

Višja strokovna šola je s študijskim letom 2008/09 pričela tudi z izvajanjem višješolskega strokovnega programa »Oblikovanje materialov« za redne in izredne študente. Aktivno smo namreč sodelovali tudi pri nastajanju novih višješolskih poklicnih standardov ter novega, prav tako modularno zasnovanega in kreditno ovrednotenega višješolskega strokovnega programa »Oblikovanje materialov« - skupine modulov »Oblikovanje lesa«, ki omogoča mladim, ki imajo veselje za delo z lesom in drugimi materiali, da uporabijo in razvijajo kreativnost, ter pridobivajo oblikovalska znanja v praktičnem smislu.

2013

S sklepom Vlade RS o združevanju šol, je postala dne, 1. 1. 2013 Lesarska šola z obema organizacijskima enotama del Šolskega centra Maribor.

2014

Zaradi velikega interesa po ponovni samostojnosti, je Vlada RS 24. 7. 2014 sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Lesarska šola Maribor«, kar je pomenilo, da se »Šolski center Maribor« razdružuje in se vzpostavlja stanje, kot je bilo pred združitvijo leta 2012.

Lesarska šola Maribor je tako od 1. 9. 2014 ponovno samostojen javni zavod z dvema organizacijskima enotama Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo (Programa Lesarstvo in Oblikovanje materialov - les)

2016

Lesarska šola Maribor je v mesecu avgustu 2016 pridobila status raziskovalne organizacije, s tem je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije vpisala Lesarsko šolo Maribor v evidenco raziskovalne in razvojne dejavnosti. »Raziskovalna skupina za les in dizajn«, kot je naziv raziskovalne skupine, bo tako lahko izvajala tudi raziskave ter sodelovala s fakultetami in podjetji pri razvoju novih idej in pripravi raziskovalnih projektov.